Utah VHF Society Swap Meet 2020

Photos by ... Tim Samuelson KE7DOAPhotos by ... Rick Hansen N7EGA